به بهانه‌ی روز جهانی فلسفه

یونسکو سومین پنجشنبه‌ی ماه نوامبر هر سال را، روز جهانی فلسفه نام نهاده است. بنیانگذاران این روز معتقدند که:

«فلسفه با فراهم آوردن امکان کشف جریان‌های متنوع فکری در جهان، شرایط را برای گفت‌وگوی بین فرهنگی فراهم می‌آورد. همچنین با بیدار کردن ذهن‌ها نسبت به تمرین تفکر و اندیشیدن، به ساختن جامعه‌ای پربارتر کمک می‌کند. در نهایت اینکه، فلسفه‌ورزی یک تمرین روزمره است که می تواند جوامع را متحول کند و با ایجاد شرایط فکری برای تغییر، به چالش‌های عمده‌ی جهان معاصر کمک ‌کند».

ما در مجله‌ی طلوع به این بهانه، مطالبی را گردآوری کرده‌ایم.