به مناسبت ۱۵ اکتبر، روز جهانی عصای سفید

۱۵ اکتبر هر سال روز جهانی «عصای سفید» نام گرفته است. این روز، زمانی است برای دیدن افراد دارای نارسایی بینایی و به خاطر آوردن حقوق آن‌ها در جامعه. همچنین تأکید بر نقش مهمی که عصای سفید در زندگی آن‌ها ایفا می‌کند: کمک به داشتن زندگی مستقل!
آموزش یکی از ابزارهایی است که نه تنها می‌تواند در مسیر یک زندگی مستقل به افراد دارای نارسایی بینایی کمک کند، بلکه از حقوق اساسی آنان است.
در دهه‌های پیش ترجیح بر این بود که همه‌ی دانش‌آموزان دارای معلولیت، به منظور سهولت در تحصیل و برخورداری بیشتر از امکانات خاص، در مدارس مجزا تحصیل کنند؛ اما بعدها مطالعات متعدد اجتماعی نشان داد این جدا‌سازی موجب شکاف عمیق اجتماعی شده و باعث می‌شود افراد معلول از بدنه‌ی جامعه‌ فاصله بگیرند؛ شکافی که پس از دوران تحصیل هم ادامه می‌یابد.
از همین رو در آموزش و پرورش نوین، ترجیح بر این است که تمام دانش‌آموزان، فارغ از هرگونه تنوع، در مدارس یکسان تحصیل کنند و به این ترتیب آموزش فراگیر در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است
در مدارس فراگیر همه‌ی کودکان صرف نظر از هر مشکل و تفاوتی در کنار هم درس می‌خوانند و هر کدام از آن‌ها از حمایت کافی برای تأمین نیازهای فردیشان برخوردار هستند.
درس خواندن در مدارس فراگیر نه تنها فرصتی برای یادگیری است، بلکه مؤثرترین فرصت برای تشریک مساعی بین کودکان دارای ناتوانی و همسالان آن‌هاست. کودکانی که بناست سال‌های سال در یک جامعه و در کنار هم «زندگی» کنند.

در این بخش، به بهانه‌ی روز عصای سفید ما به گردآوری مطالبی پرداخته‌ایم که به آموزش دانش‌آموزان نابینا در مدارس عادی و نیز کم‌شدن فاصله بین دانش‌آموزان نابینا و سایر دانش‌آموزان کمک می‌کند. همچنین مطلبی پیرامون مشکلات استخدام افراد نابینا و کم‌بینا در آموزش و پرورش آمده است.