بایگانی برچسب برای: تفکر و آموزش فلسفه

حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین

مردی در طول ساحل قدم می‌زد. گاه و بیگاه خم می‌شد و از مقابل امواجی که …