مهمانی در کتابخانه‌ی طلوع

کتابخانه‌ی طلوع میزبان مهمان‌های عزیزی از مرودشت بود: دانش‌آموزان موسسه مائده میراث آسمان مرودشت.
یک مهمانی با بیست مهمان و بیش از چهل میزبان!

کودکان «طلوع» و «مائده» برای هم برنامه‌هایی آماده کرده بودند. برنامه‌ی بچه‌های طلوع اجرای سرود «گل اومد» از کتاب «ابر اومد باد اومد» و نمایش‌های کلوچه‌های خدا، کدوی قلقله زن، دعای موش کوچولو و لباس جدید پادشاه بود که همگی از کتاب‌های کتابخانه انتخاب شده بودند. بچه‌های مائده نیز دو سرود «ای انسانها» و «کوچه‌های شهر آفتاب، مهتاب» را به زیبایی اجرا کردند و در گروه‌های جداگانه برای بچه‌ها قصه‌های «نان و عسل» و «وروجک» را قصه‌گویی کردند.

کودکان مائده برای کودکان طلوع یک هدیه هم آورده بودند: درختی زیبا که در ابتدا برگ‌هایش از آن جدا بودند! بنابراین هر کدام از بچه‌ها اسمشان را روی یک برگ درخت نوشتند و به درخت چسباندند تا پر از برگ شد.

هدیه‌ی بچه‌های طلوع به آن‌ها هم اولین شماره مجله «آفتاب مهتاب» بود که به همت چند نفر از دانش آموزان عضو کتابخانه آماده شده بود. موضوع این شماره مجله «تابستان» بود.

بعد از رفتن مهمان‌ها هم بچه‌ها ماندند و در جمع کردن وسایل و مرتب کردن کتابخانه به خانم کتابدار کمک کردند.