به مناسبت درگذشت میرزا حسن رشدیه

 

به مناسبت درگذشت میرزا حسن رشدیه مطالب زیر در مجله طلوع گرد‌آوری شده است: