بایگانی برچسب برای: اهمیت فلسفه

معلمان و جوهر تدریس (در باب اهمیت درک فلسفه‌ی تدریس برای معلمان)

/
معلمان و جوهر تدریس در باب اهمیت درک فلسفه‌ی تدریس برای معلمان م…