مؤسسه‌ی «طلوع»، گزارش‌های مالی خود را به صورت فصلی منتشر می‌کند. گزارش‌های مربوط به فصل‌های گذشته در ادامه آمده است.

۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
بهار ۹۶  بهار ۹۷ بهار ۹۸ بهار ۹۹
تابستان ۹۶ تابستان ۹۷ تابستان ۹۸ تابستان ۹۹
پاییز ۹۶ پاییز ۹۷ پاییز ۹۸

زمستان ۹۵

زمستان ۹۶ زمستان ۹۷ زمستان ۹۸