در برنامه‌ی آموزشی پیش‌دبستان، این هفته در ساعت کتابخانه طرحی برای تقویت تمییز دیداری کودکان و آشنایی با پیدا کردن مسیر اجرا شد.

معلم به هر کدام از بچه‌ها یک کارت تصویر_نوشته داد.

پایین هرکارت دایره‌ای رنگی به یکی از رنگ‌های قرمز، آبی یا زرد وجود داشت.

روی دیوارها فلش‌هایی به رنگ‌ قرمز ، آبی و زرد نصب شده بود. این فلش‌ها، مسیرهای متفاوتی را مشخص می‌کردند و برای راهنمایی قرار داده شده بودند. انتهای مسیر فلش‌های هر رنگ به مکانی بیرون از کلاس ختم می‌شد که در آنجا کارت‌هایی مشابه کارت‌ اولیه کودکان مخفی شده بود .

بچه‌ها فلش‌هایی را که هم‌رنگ دایره‌ی رنگی پایین کارتشان بود، دنبال کردند و در انتهای مسیر، در میان کارت‌های مخفی شده، کارتی را که تصویری مشابه با کارت خودشان داشت، پیدا کردند و با خود به کلاس بردند.
پس از اینکه همه‌ی بچه‌ها کارت‌های مشابه کارت خودشان را پیدا کردند، معلم‌ لغات روی کارت‌ها را به بچه‌ها آموزش داد و با ایشان تمرین کرد.

برای بچه‌ها تشخیص رنگ کارت‌شان و دنبال کردن فلش‌ها فعالیتی لذت‌بخش بود.

همچنین در این برنامه کودکان لغات جدید را طی یک بازی مفرح و نشاط‌آور یاد ‌گرفتند.