بایگانی برچسب برای: آموزش مربیان

برگزاری دوره‌ی آموزش سوادآموزی به مربیان داوطلب مؤسسه‌ی طلوع

«بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از عَلَق آفرید. ب…