سوادآموزان افغانستانی در طلوع از تجربه‌هایشان نوشتند: «تجربه‌ی من از پناهندگی…»